BULETINUL PSIHOLOGIEI TRANSPERSONALE
 
Jurnal On-line al "Asociației Române de Psihologie Transpersonală"
Numărul 9 / 2002
Cod ISSN: 1583-2058
 
FIINȚA UMANĂ, COEXISTENȚĂ DE INTERFEȚE
 
 
Autor: Dr. CORNELIA GUJA
 
Cuvinte cheie: electrografie, interfață, aură, sistem, informație
 
Copyright (c): Asociația Română de Psihologie Transpersonală, 2002
 

 Dr. Cornelia Guja este coordonatorul Laboratorului de antropologie a individului din cadrul Institutului de antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române. A publicat peste 100 de articole și cercetări în reviste de prestigiu din România și străinătate. Începând cu 1998 susține primul curs de Antropologie Ecologică din Romania, în cadrul Facultății Ecologice din București. Printre contribuțiile științifice importante se numără construirea unei metodologii electrografice de diagnostic medico-antropologic (1980-2001), precum și elaborarea domeniului teoretic si experimental numit Integronica (1977-2001).

Detalii despre activitatea științifică pot fi găsite la adresa:   http://www.academiaromana.ro/antropologie/PaginaDeCasa.html 

 

In contextul cercetărilor noastre științifice, pentru a explica mai bine interacțiunile ființei umane cu universul înconjurător, am elaborat un model teoretic de sinteză, care privește ființa umană ca pe o succesiune de interfețe care se acoperă și interacționează.

Aceste interfețe reprezintă niveluri de integrare, fiind structurate pe categorii de semnificație. Ele au rezultat din cercetările noastre electrografice executate pe bolnavi cu diverse patologii, dar nu reprezintă rezultatele prelucrării statistice a datelor, ci semnificația formelor tipurilor de semnale, obținute și înregistrate pe clișee.

Am considerat boala ca o expresie a dezadaptării organismului uman, a diminuării capacității sale de integrare în natură. Demersul nostru metodologic a constat în construirea unui model teoretic care descrie ființa umană (individul), prin concepte ce caracterizează diferite niveluri de integrare structurală a acesteia în mediul de viață. 

Imagine electrografică a unui vârf de deget; se disting niveluri diferite de interfețe

Succesiunea de interfețe este concepută în straturi concentrice, deci nici un nivel nu reflectă în totalitate individul. Conceptul de interfață are niște determinanți caracteristici legați de modalitatea de apreciere a semnificației și a înțelegerii cum să diferențiem semnificațiile. Pe  această cale s-a ajuns la forma semnalelor, respectiv a informației. Ca exemplu, conceptul de transformare cuprinde analiza formei fenomenului, a semnalului înregistrat, deci cum se trece de la o formă la alta, respectiv de la semnificația unei funcții la o altă semnificație.

Realitatea înconjurătoare este percepută de ființa umană într-un prim impact prin sisteme coexistente care comunică (nivelul 7 din figura de mai jos), adică prin informație receptată. La nivelul de profunzime următor celui ecologic, respectiv nivelul biologic, conceptele fundamentale sunt transformarea dinamică și evoluția, adică interfața biologică. Nivelul următor, fizico-chimic, descrie conformații, corpuri și fenomene (conformații, respectiv formula chimică, descrie niște corpuri compuse din elemente chimice ce au o anumită funcționalitate). Urmează nivelul psihic definit chiar prin conceptele fundamentale, substanță, câmp și informație. Aici se termină nivelurile fizice care ne sunt familiare prin experiențele de biofizică și biochimie. 

De aici încep nivelurile mentale care operează prin simboluri. La acest nivel științele cognitive încearcă să lămurească ce este cunoașterea, pe care deocamdată o departajăm în cunoaștere personală, specifică individului, și cunoașterea colectivă, specifică societății. 

Cunoașterea operează cu simboluri, conform teoriei elaborate de C.G. Jung. Aceste simboluri cu care operează mentalul provin din niște arhetipuri, adică în profunzime ele provin din modele primare. Am ajuns astfel la nivelul 2, cel arhetipal, caracterizat de spațiu și de timp. 

Dincolo de acest nivel, adică dincolo de experimentul gândit (Einstein), apare nivelul transcendent neexplorat științific, dincolo de experiență. Aici putem vorbi despre dimensiunile existenței. Percepem spațiul prin trei dimensiuni, dimensiuni spațiale, timpul printr-o dimensiune temporală și arhetipul printr-o dimensiune arhetipală, aspațio-temporală sau transspațio-temporală. Acest model, așa cum a fost conceput, este un model interactiv prin care putem accesa un individ analizând semnalele care sosesc spre exteriorul corpului purtând informații de la diverse niveluri. Analiza începe de la exterior spre profunzimi prin analize specifice fiecărui nivel. Decodificarea semnalelor de la nivelul 7 (nivel ecologic) impune deci găsirea treptelor succesive prin care un semnal străbate diferite interfețe (în funcție de localizarea patologiei, în cazul de față) pe diferite niveluri de integrare (nivelurile 1-6). Modelul elaborat este deci un model informațional. Informația înregistrată străbate cele 7 niveluri fiind receptată, memorată, prelucrată, analizată, re-elaborată și retransmisă cu specificul nivelului respectiv. Fiecare nivel modulează astfel informația după un cod specific. Analiza se face cu metode preluate din toate științele care pot concura la cunoaștere în cazul nivelului respectiv. 

Utilizând rezultatele cercetărilor noastre de laborator, mai ales cele electrofiziologice, se pot concepe o serie de modele concrete, operative, în care ființa umană este privită ca interfață cu diferite structuri funcționale-informaționale. Astfel de interfețe ar putea fi, de exemplu: 

· Ființa umană, interfață între microcosmos și macrocosmos. 
· Ființa umană, interfață de comunicare universală. 
· Ființa umană, interfață ciclic evolutivă. 
· Ființa umană, interfață- emoțională. 
· Ființa umană, interfață pro-, re- și creatoare. 
· Ființa umană, interfață integratoare. 
· Ființa umană, interfață spirituală și transcendentă

Utilizarea în acest mod (ca instrument metodologic) a cuplului de concepte sistem/interfață, în contextul metodelor comparației, analogiei și sintezei, pentru studiul ființei umane ca atom fundamental conștient și al
entităților fundamentale ce definesc mediul ambiant, atomul fizic, celula vie, planeta Pământ și sistemul solar, ne confirmă: 

1. Similaritatea în alcătuirea structural/informațională a entităților enumerate, după arhetipul concentric, respectiv succesiunea alternantă de sisteme și interfețe înfășurate în jurul unui centru- nucleu
2. Similaritatea modului de transfer al informației la nivelul interfeței prin utilizarea formei arhetipul ramificat. 

Modelul antropologic pentru ființa umană, construit pe baza gândirii integronice, ne-a relevat ființa umană ca fiind o succesiune de cupluri sistem/interfață. Analiza conceptelor care descriu omul prin interfețe cu ajutorul nivelurilor de integrare arată că pentru cunoașterea pe categorii de semnificație-informaționale, se impune cu necesitate includerea în modelul ființei umane a unor dimensiuni transcendente. 

În acest model se prefigurează căi accesibile cercetării și cunoașterii prin capacitatea de transcendere a ființei umane, folosind noțiunile operaționale de formă, simbol, arhetip. Înțelegem trans-disciplinaritatea ca pe un concept care se referă la consecințele calității de transcendere ale ființei umane asupra cunoașterii și cercetării, omul fiind în același timp cercetător-cunoscător și obiectul cercetării, adică sistem și interfață conștientă. 

Considerăm util să arătăm că în procesul cunoașterii și al activității creatoare, omul s-a transformat continuu și a evoluat. La început, în calitate de observator, a abordat realitatea direct cu simțurile și apoi indirect cu ajutorul instrumentelor și al aparatelor, dobândind așa numitele cunoștințe obiective. 
Imagine electrografică a unui vârf de deget; se disting niveluri diferite de interfețe
Pe această cale s-au găsit legi generale și legi specifice aproximative ale fenomenelor studiate, considerate ca sisteme. În această fază se ignora interacțiunea experimentatorului cu fenomenul. Așa se explică faptul că și astăzi se construiesc modele pentru Univers, neincluzând existența lui homo sapiens în acesta. 
Demersul nostru următor este acela de a examina experimentul ca un proces de interacțiune reciprocă și de cunoaștere obiectiv-subiectivă de către experimentator, pentru că există o similitudine de alcătuire între om și celelalte fenomene. 

În această etapă cercetătorul experimentator a constatat influența prezenței sale asupra experimentelor efectuate (atât în plan fizic, cât și în plan mintal- ne referim la experimentele din fizica cuantică- principiul nedeterminării) și s-a inclus în modelul experimental. Rezultatul cunoașterii este de fapt un proces de "asimilare" permanentă a realității de către observator prin sfera de interacțiune. 
Cuplul sistem/interfață se dovedește o paradigmă a cunoașterii în care ideea autonomiei totale a corpurilor și fenomenelor rămâne doar ca o primă aproximație în demersul metodologic al cercetării științifice. 
Astăzi putem afirma mai degrabă că obiectele și fenomenele din natură coexistă, sunt simultane și că ele sunt integrate într-un context energetic-informațional amplu ale cărui limite nu le putem imagina "concret" sau cunoaște "obiectiv" decât parțial, în funcție de capacitățile individuale proprii (filtrul informațional subiectiv). 
Consecința concretă, imediată, a celor arătate este observația că limitele sau delimitările dintre sisteme nu sunt ușor de stabilit. Între aceste sisteme apar niveluri de diferite grade de interacțiune care îndeplinesc funcția de interfață. Acestea se suprapun, se acoperă unele pe altele, se întrepătrund, se intersectează, interferă, astfel că în spațiul de interferență și interacțiune, între obiectul cercetat și cercetător există ceva (o interfață!) care nu mai poate fi ignorată, deoarece influențează rezultatele cercetării. PRECIZARE:
Materialele prezentate in acest buletin pot fi reproduse numai cu acordul scris al ARPT.


"Asociația Română de Psihologie Transpersonală"

Președinte:
Prof.univ.dr Ion Mânzat
marion@home.ro

Adresa pentru corespondență:
OP. 42, CP. 12, București

Contact:
Psiholog Ovidiu Brazdău
Tel: 325 00 34, 0722 28 88 03

E-mail:
arpt@home.ro
Web site:
http://www.arpt.home.ro

Cod fiscal nr. 14098147
Cont nr. 2511.1-1900.1/ROL
BCR, Sucursala Doamnei, București